ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Pavel Habětín s.r.o., se sídlem Slavíkova 1611/5, 120 00 Praha 2, Česka republika, identifikační číslo 26432315, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis C / 81756 (dále jen "správce") tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Pavel Habětín s.r.o. (Warmpeace), Plchovice 14, 565 01 Choceň, Česká republika.
email: centrum@warmpeace.cz
telefon: +420 602 490 054

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:
 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail
(dále jen „osobní údaje“)

Účel zpracování

Účel zpracování osobních údajů vyplývá z registrace k prodloužené 8leté záruce na péřové spací pytle (dále jen „prodloužená záruka“) poskytovaná výrobcem (Pavel Habětín, s.r.o., IČ 26432315) nad rámec zákonné záruční lhůty.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem registrace k prodloužené záruce.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovány po dobu platnosti prodloužené záruky, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v prodloužené záruce.

Poučení subjektu údajů

Společnost Pavel Habětín s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

2. Souhlasy se zpracováním osobních údajů za účelem registrace a pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby společnost Pavel Habětín s.r.o., se sídlem Slavíkova 1611/5, 120 00 Praha 2, Česka republika, identifikační číslo 26432315, (dále jen „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje pro registraci a pro marketingové účely:

Osobní údaje pro registarci:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

Osobní údaje pro marketingové účely:

 • Jméno a příjmení,
 • e-mail (dále jen "osobní údaje")
 1. Výše uvedené osobní údaje pro registraci bude Správce zpracovávat pro účely registrace na webových stránkách Správce. Výše uvedené údaje pro marketingové účely bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas.
 2. Souhlas pro účel registrace je dáván na dobu 10 let, tedy dobu nezbytně nutnou pro uplatnění prodloužené záruky na péřové spací pytle. Souhlas pro magketingové účely jsou dávány na dobu 5 let. Osoba poskytující tyto souhlasy bere na vědomí, že Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.
 3. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba, se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.
 4. Souhlasy lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Plchovice 14, 565 01 Choceň, centrum@warmpeace.cz
 5. Společnost Pavel Habětín s.r.o. informuje své zákazníky, že mají právo:
  • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
  • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Plchovicích, dne 27.2.2024

ZPĚT NAHORUkeyboard_arrow_up